Jumat, Desember 8, 2023
BerandaHumanioraBale BudayaHanoman; Bayu Suta Pawana

Hanoman; Bayu Suta Pawana

Hanoman; Bayu Suta Pawana
Hanoman; Bayu Suta Pawana

Banglus lampahi pun Resi Dorna, kahiring hiji denawa anu kakasih Lodra Denta. Nampi pancen ti Prabu Duryudana pikeun ngempeulkeun sedanten Para Kurawa miwah denawa. Nyaeta ngeunaan kajadian Nagara Astina.

Dorna : “Asep, Anger, Dipati Karna, mangga sadayana kempel di paseban! Anger Lodra Denta mangga linggih..linggih..linggih…”
Durgaladenta : “Rupina karempel ayeuna?”
Aswatama : “Sembah kapihatur, Paman.”
Dorna : “Mangga, calik…calik..”
Karna : “Kumaha aya naon, Paman?”
Aswatama : “Mangga di payun.”
Dorna : “Mangga, linggih heula!”

Kurawa samia merbayaksa, wenten ing paseban jawi, ya paseban….

Dorna : “Adipati Karna, Jayarata, Aswatama, Citra Yuda, Kumiwah para Kurawa nu sasami merbayaksa.

Anu jadi sesepuh dina ieu riungan Resi Dorna kawuwuh hiji denawa Durgala Denta, hiji kapercayaanna Raja Astina Prabu Duryudana. Nganggih.

Karna : “Kumaha, Paman? Aya naon wae?”
Durgaladenta : “Nyanggakeun, Kasepuhan, mangga rupina kasanggakeun, Kasepuhan, hahaha…”
Dorna : “Aih, Aa punten atuh kapengkeran.”
Durgaladenta : “Mangga…mangga…”
Dorna : “Wilujeng sumping Anger Dipati Karna ti Awangga, Anger Jayarata ti Wanakeling, Satria Udara Lautan si cikal, kurung si bungsu, si nunga nyaeta pun anak teh nyaeta Asmawatana. Acungkeun leungeun atuh, Asmawatama! Keprok sadayana! Tah eta pun anak teh. Benten tinu lian,… Citra Yuda!”
Citrayuda : “Aing, aing!”
Dorna : “Da kitu jalama goreng hate mah.”

Karna : “Kumaha, Paman?”
Dorna : “Ari emang ieu teh gempungan nyaeta ti karaton. Ari gempungan teh anu sarumping ti Kasepuhan Resi Bisma. Patih Arya Sangkuni emang Widura, kalayan ieu kapercantenannana Anger Prabu Duryodana. Anu eta dina gempungan teh nu disawalakeun teu kirang sareng teu langkung ngeuna’an kaayaan Nagara Astina dina waktos ayeuna.

Wirehna di Nagara Astina teh kakeunaan ku krisis multidimensi anu berkepanjangan. Kaharenghengan anu terus-terusan teu reureuh-reureuh. Kajadian ti beulah wetan…can rengse belah wetan, jelegur belah kidul, can rengse belah kidul jelegur belah kaler, kajadian na kitu. Can anu demo di belah kulon ting jarorowok, can kaayaan birokraksi awut-awutan, ekonomi ruksak, hukum pabeulit.

Ku hal ieu, nya Sang Nalendra Prabu Duryudana teh panustrungan mah, yen Anger Prabu Duryudana teh ngimpen kitu tah. Kacau balau Nagara Astina, harengheng ku dedengean masyarakat nagara ngabarudak.”
Karna : “Da leres, Paman.”
Dorna : “Can puser dayeuh ayeuna pinuh ku PKL.”
Panayagan : “Naon ari PKL teh?
Dorna : “Pedagang Kaki tujuh.”
Panayagan : “Pedagang Kaki Lima!”
Karna : “Yayayaa….”

Dorna : “Hese pisan neangan kaindahan kota teh, hese! Hilang kapercayaan rahayat ka pamarentahanna na, krisis kapercayaan. Ieu kaayaan di Nagara Astina luar biasa pajeujeut, pakusut, samurawut, daerah kumuh dimana-mana, limbah dimana-mana, hah!”
Durgaladenta : “Leres, Paman.”
Karna : “Leres.”
Dorna : “Tuh, mamala teu disiplin kabeh. Ti mimiti raja, hampura yeuh, hampura, lain ngagogoreng Nagara Astina, raja, pajabat Nagara Astina, rahayatna, kabeh urang salahkeun wue. Lamun nyalahkeun saurang mah pipaseaeun, mending salahkeun kabeh. Sabab numutkeun elmu matemateke …”
Jayarata : “Matematika!”
Dorna : “Aeh enya.. enya.. elmu Matematika.”
Citrayuda : “Elmu mati-matian.”
Dorna : “Matematika! Itu positif dikali positif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negarif, negatif dikali negatif sama dengan positif, leres?”
Karna : “Betul!”
Dorna : “Saratus keur Karna! Bener kali bener sama dengan?”
Karna : “Bener.”
Dorna : “Bener kali salah?”
Karna : “Salah.”
Dorna : “Salah kali salah sama dengan bener. Tah eta! Lamun urang geus nyokot elmu matematika nu bieu dijalankeun sapopoe, bakal genah kana hate, tumaninah bakal merenah. Jadi, lamun bener dikali bener sama dengan bener. Tah, nu bener mah dibenerkeun, bener kadituna. Mun salah, salahkeun.”
Karna : “Bener kali bener sama dengan bener.”
Dorna : “Nu bener kudu dibenerkeun, itu bener. Konsekwen dan mun salah, salahkeun, itu bener.”
Jayarata : “Salah kali salah.”
Dorna : “Bener. Tah, jikalau orang salah, salahkeun, itu benar. Kahartos? Benar kali salah, salah! Kumaha tah ruksakna nagara teh didinya! Nu salah dibenerkeun, nya atuh salah. Yang salah dibenarkan, itu salah.”
Karna : “Oh, eta…”
Dorna : “Kitu! Maling ngajak maling ka kyai, itu salah! Kalau bangsat ngajak maling ka maling, bener.”
Durgaladenta : “Bener naon na?”
Dorna : “Bener goblogna.”
Durgaladenta : “Yayaya…”

Dorna : “Tah, jalan kaluarna urang salahkeun heula sarerea, dimana-mana geus salah sarerea. Nah, di dieu arti hakekat, arti dari reformasi. Re itu kembali bersikap ke semula, kembalilah kepada fitrah manusianya. Itu jelas. Ti mimiti raja nepi ka rakyat Nagara Astina coba kembali kepada fitrah manusia itu hakekat dari reformasi. Kitu numutkeun gempungan tadi. Jadi dibelaan ku sarerea. Nah, panustrungan putusan raja sudah ketok palu malah menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja. Sudah jadi Kepra, Kepra teh Keputusan Raja.”
Jayarata : “Leres, kumaha, Paman?”
Dorna : “Nah, raja itu mimpi, Raja Astina ngimpen, ngimpenna Sang Nalendra teh, bisa nagara balik kembali ke semula, bakal damai jeung sejahtera, tapi saratna di Alun-alun Nagara Astina kudu ngaruang uteuk Semar Badranaya jadi tumbal untuk Negara Astina ini supaya tentrem, raharja, di alun-alun nagara harus nanem uteuk.”
Karna : “Saneh uteuk atuh, otak!”
Dorna : “Nah, otak Semar Badranaya. Nah, sadayana nyuhunkeun saur manuk urang sampeur, ngajugjug Nagara Amarta, Kampung Tumaritis, urang menta uteuk Semar Badranaya. Satuju kabeh?”
Hadirin : “Yah, bener..akur-akur kabehan…”
Karna : “Interupsi!”
Dorna : “Mangga, mangga, mangga. Kumaha, kumaha?”
Karna : “Pasihan kasempetan kawula pikeun sasanggem.”
Dorna : “Silahkan!”
Karna : “Paralun anu kasuhun nu di pabrik hapunten nu diteda. Kawula Karna ku ngupingna ieu parantos jadi kaputusan raja, kawula sangat teu satuju kana ieu kaputusan raja!”
Citrayuda : “Naha? naha Karna?”
Jayarata : “Nya, naha? Kapan ieu teh keur kapentingan sadayana.”
Karna : “Paralun anu kasuhun, ieu leres parantos jadi kaputusan raja? Upami ieu parantos jadi kaputusan raja, malahan parantos disatujuan ku para dewan?”
Dorna : “Parantos!”
Karna : “Dewan na meureun meunang panyogok, dimana-mana aya laporan pertanggungjawaban raja, ulah dijieun objek ku aranjeun.”
Dorna : “Naha, Nger?”
Karna : “Margi ieu teh bakal ngarugikeun salah sawios. Naha emut?”
Dorna : “Ke ke ke! Ieu keputusan raja.”
Karna : “Tiasa soteh keputusan raja diguguh ku sadayana upami ieu kaputusan raja teh keur kapentingan nagara, bangsa katut hirup jejeg dina agamana. Tapi upami ieu kaputusan raja matak ngarugikeun nagara jeung bangsa, matak ngaributkeun, matak jadi mamala antawis nagara ka nagara, tiasa gempungan deui, tiasa musyawarah deui anu mufakat milarian deui jalan kaluarna. Margi ieu bakal aya mamala anu teu hade, Paman.”
Dorna : “Mamala na naon?”
Karna : “Punten, Semar teh rahayat Amarta, Paman. Teu mungkin pamarentah Nagara Amarta bakal mikeun rahayatna, upami urang maksa sadayana menta otak Semar Badranaya, ngandung harti pamarentah nagara Amarta moal satuju anu mamalana bakal bodeng seweng antawis Astina jeung Amarta. Di mana perang antara nagara jeung nagara, anu ruksak rahayat, ekonomi bakal leuwih ruksak. Malah ieu teh bakal nimbulkeun korban, Paman. Upami kajadian perang ti nagara ka nagara, tingali nagara-nagara anu sejen nu korban nu leutik, nu teu mais teu meuleum. Encan upami perang nagara Astina bakal kualisi jeung raja-raja anu sanesna. Amarta ge kitu deui, yakin bakal jutaan jalma nu jadi korban tina pasoalan ieu otak Semar.

Hapunten.. hapunten.. hapunten, tiasa gempungan deui. Kawula teu satuju upami negara ditumbalan ku otak Semar Badranaya. Kajaba urang Astina parantos mikir dina agamana, margi ieu teh mangrupakeun falsafat, urang sadayana salaku manusa diwajibkeun tafakur, tadzakur jeung tasyakur, lain ngandung harti uteuk Semar Badranaya diala, dibunuh. Kulawarga Semar saeutik gedena moal ngeunaheun.”

Panayagan : “Tapi…”
Karna : “Tapi ieu teh urang Astina sadayana upami nagara Astina palay panggih jeung katentreman ieu nagara, coba pola pikirna cara Semar, pake pola pikirna, Paman…Semar teh.. Sem teh pangangken-angken..Mar menyemarakkan alam..nyaksi kana kabeh jeung gorengna alam. Dicaci, difitnah, dihina, dimaki osok manehna ngalawan, tapi manehna mah sok nembongkeun lalawan nana. Lamun batur ngewa, manehna mah nya’ah ka batur. Sobar, tawekal, iman, takwa, itu Semar! Welasan, nya’ahan, deudeuhan, asihan, silih asih, silih asuh. Semar tara mabok, Semar tara judi, tara ngomongkeun batur. Jadi Semar mah sok nembongkeunn jati dirina.

Numawi sadayana anu linggih di dieu ulah waka suka seuri mun can panggih jeung jati diri. Coba tingali yeuh, pola pikir Semar kudu dipake ku urang Astina. Semar itu manusia nu keur nyumput buni di nu ca’ang, negrak bari teu katembong.”

Dorna : “Aahh.. oposisi yeuh, hambatan yeuh! Aya bahan rel istit (real estate) teu dibalikkeun deui jigana…. Mangkaning geus katarima ti luhur, yen ieu teh kudu disatujuan ku sarerea.”

Citrayuda : “Geus, Karna, Karna, Karna! Anjeun ulah ngaganggu kana kalancaran maksud tujuan raja.”
Karna : “Sanes ngaganggu!
Citrayuda : “Ieu teh kaputusan raja.”
Karna : “Tiasa soteh kaputusan digugu, lamun nyalametkeun bangsa. Lamun nyilakakeun? Bakal leuwih ancur ieu nagara. Ieu peraturan pamarentah nomer sabaraha?”
Dorna : “Pokona mah nomer bieu wue.”
Karna : “Wayahna kedah dicabut!”
Dorna : “Ieu geuning nu sok mimpin demo teh. Oh, ari nu demo teh asal dibere duit 50 rebu teh daek wue. Teu ngarti politik. Dasar jalma lapar mah kitu wae!”

Karna : “Hapunten kawula teu satuju!”
Dorna : “Lamun kitu carana, upami teu satuju, minggir! Ulah pipilueun kana urusan ieu.”
Karna : “Tapi kawula salaku warga nagara anu miboga tanggung jawab pikeun nyalametkeun bangsa. Mundur lain ngandung harti kudu cicing, tapi usaha pikeun nolak kana maksud jeung tujuan ieu.”
Jayarata : “Karna!
Karna : “Kumaha?”
Jayarata : “Teu ngeunah aing, jiga ngalecehkeun raja. Nganngap naon ka raja?”
Karna : “Sanes ngalecehkeun raja.” (Karna ditenggeul ku Jayarata)
Dorna : “Heup… heup…heup…!”

Citrayuda : “Di urang mah dewan teh garelut, kerdil kabeh ge, kerdil ngagunakeun fisik. Tukang beca eta mah. Parebut duit saratus, preman lamun di parapatan, di terminal, pantes parebut duit gelut.”

Karna : “Pantes dina riungan ieu, nu kieu dijieun pejabat. Getah harupaten, hampang leungeun, gampang neunggeul.” (Nunjuk-nunjuk Jayarata)
Jayarata : “Aing raja ti Wanakeling.”
Karna : “Emangna hak asasi kawula ek diukur ku tungtung sapatu Anjeun? Neunggeul ka kawula ngandung harti anjeun geus kena HAM!”
Jayarata : “Pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu dikepung wakul nyingkah di ieu tempat!”
Karna : “Rek kumaha Anjeun?”
Jayarata : “Dipodaran!”
Karna : “Sakarepmu aku ladeni!”
(Karna jeung Jayarata gelut)

Aswatama : “Karna!”
Karna : “Kawula.”
Aswatama : “Katempo ieu saha?”
Karna : “Aswatama, anjeun anu ngadon leletak di Nagara Astina!”
Aswatama : “Sarua jeung sia!”
Karna : “Jadi herder Duyudana!”
Aswatama : “Sarua jeung sia!”
Karna : “Keur Karna moal munafek, kulantaran weureu seubeuh di Nagara Astina. Salaku warga nagara Astina geus ditekadan, komo kawula pajabat. Yeuh, geus ditekadan toh pati jiwa raga, nyawa, demi kasalametan bangsa Nagara Astina. Teu kawas Anjeun ngorbankeun batur pikeun kapentingan sorangan.
Aswatama : “Aja keakehan bacot, Karna!”
Karna : “Ya!”
Aswatama : “Paehan ku aing!”
(Karna jeung Aswatama gelut)

Citrayuda : “Dipuji ti baheula Karna teu carekeun. Interupsi! Ngajak gelut.”
Karna : “Na saha nu ngajak gelut?”
Citrayuda : “Sia! Tah soal gelut mah Citrayuda! Make otak sia ku raja dipikanya’ah, dipika’asih tapi nu asih dipulang sengit, goblog! Eta teh ngarana beungeut nyinghareup atiana. Dijungjung harkat darajat teh ku lanceuk aing! Naha ayeuna bet jadi oposisi?”
Karna : “Yeuh, ari namina hukum adil teh ulah cuet ka nu hideung ulah ponteng kanu koneng. Teu ninian, teu akian, teu anakan, teu indungan, teu bapaan, teu sobat-sobatan, nu salah mah ditungtut. Sanajan raja di ieu nagara, tapi pada hakekatna tetep kadaulatan aya di leungeun rahayat. Sanajan Suyudana raja di ieu nagara, teu aya rahayat mah rek mimpin cucunguk kitu?”
Citrayuda : “Goblog! ngalawan euy, ngalawan euy! Karna!”
Karna : “Kawula.”
Citrayuda : “Gelut siah jeung Citrayuda. Hahahaha… sok usik siah. Sanajan maneh Karna kawentar ka janapia aing moal rek ngejat siah! Huahhhh (nenggeul Karna)… Karaos? Karaos?”
Karna : “Karasa da diteunggeul.”
Citrayuda : “Sumuhun.” Hayah…hayah! Delapan pukulan masuk belum terbalas. Kenapa?”
Karna : “Naha tenggeulan teh meni ka tiis kitu.”
Citrayuda : “Belum… belum… sekarang dipukul lusa lu bakal utah getih, muntah darah lu dua hari lagi.”
Karna : “Tobat…” Hiaaah “Punah jigana ku hiji oge.”
Citrayuda : “Naon euy? Naon euy? Dedengean teh punah?”
Karna : “Punah ku hiji ge!”
Citrayuda : “Euweuh… euweuh… maenya dalapan punah ku hiji?”
Karna : “Dalapan teu kerel-kerel, tapi hiji namru.”
Citrayuda : “Sanajan namru meunang keneh dalapan. Loba keneh dalapan tibatan hiji, hah! Sanajan maneh pinter waraka tenger, bisa ora ketara, punjulia papak, aing moal rek ngejat satunjang oge. Moal mundur ku sasiku, moal ngejat satunjang beas. Euwweuh ti dituna aing kudu eleh ku sia. Hayang nyaho kumaha sok?”

(Ti tukangeun Citrayuda datang Alo, nitah kabur ka Dipati Karna ku isyarat leungeun. Citrayuda teu nyadar yen di tukangeun na aya Panayagan).
Citrayuda : “Hahahaha…Karna lari takut ma gua hahahaha. ..Hadeuh…”

Panayagan : “Kaciri euy, pajabat Astina kerdilna kaciri… paingan nagara pinuh ku bancang pakewuh hese rek aya kamajuan. Ieu adi raja, pajabat otak dikamanakeun euy? Teu pantes otak nepi ka jiga jeger kieu euy…”
Citrayuda : “Naon eta teh? Radio kitu? Maenya nu maen bola meureun. Naon nya?”
Panayagan : “Juragan Dipati Karna, Gusti Awangga teh, yeuh! hade wawani pikeun kamajuan Nagara Astina jeung rahayatna. Naha der ayeuna kalah diharurup? Hahaha.. otak atuh euy , otak! Silaing teh da pajabat atuh!
Citrayuda : “Naon eta teh nu pasea kitu? Di mana eta teh, nya?”
Panayagan : “Iyeuh…. sieun soteh ku silaing di hareupeun mah, bagi rahayat mah moal aya bener. Tapi silaing salah tetep dipindingan. Rahayat mah salah saeutik ge dihukum digonjang-ganjing, deuleu!”
Citrayuda : “Nu demo meureun…”
Panayagan : “Tapi jeung aing, pagawean aing di pabrik ge dipecat, di PHK. Parabaneun loba, pamajikan aing geus kolot. Naon anu dipikamelang ku aing, masing modar ge ayeuna demi nagara jeung bangsa. Sia arek ribut jeung aing? Sok siah!” (Panayagan neunggeul Citrayuda ti tukangeun)
Citrayuda : “Euleuh… euleuh… euleuh… aya petir di siang hari. Aya pangpung kana hulu.” (Citrayuda malik ka tukang) “Aya naon? Penampakan meni sagede kieu. Euleuh, ieu kolir ikat teh?”
Panayagan : “Geus nu lain-lain siah ngahina ka rahayat teh!”
Citrayuda : “Yang mukul kana hulu aing saha?”
Panayagan : “Aing sendiri… aing sendiri…!”
Citrayuda : “Oh, sia jadi nu mukul kana kepala gue teh elu?”
Panayagan : “Ya, aing sendiri!”
Citrayuda : “Apa alasannya?”
Panayagan : “Kalau kamu dendam, di mana saja aku tidak akan lari dari depan ini.”
Citrayuda : “Mukanya sama dengan saya, yah?”
Panayagan : “Tah, ieu sia nyieun kaonaran. Sia balik ke ka Astina, ek ngambinghitamkeun aing, modar!”
(Neunggeul Citrayuda)
Citrayuda : “Walah… etah si goblog…”

–0–

Dorna : “Cing, tewak ka dieu, ampun teuing..tewak Anger.”
Durgaladenta : “Karna! Jeung aing siah gelut.”
(Karna jeung Durgaladenta gelut, Karna babak belur ku Durgaladenta dibuntang-banting, tuluy dialungkeun.)
Dorna : “Nah… cocok Anger, cocok. Wah, ku melayang di awang. Pasti di laut ragragna.”
Durgaladenta : “Nya mudah-mudahan…”
Dorna : “Di leuweung..dihakan maung atuh. Kumaha Nger? Wayahna wae Nger, pangalakeun uteuk Semar.”
Durgaladenta : “Mangga, sing percanten ka kawula!”
Dorna : “Hayu!”

Banglus lampahi pun Dipati Karna ku melayang digeganda wiyati, di punbalang ku ieu Durgaladenta. Kacarios satengah ing marga sopana marga iku jalan, sopana alas pinggang ing acala. Aya makhluk luluncatan ti kai ka kai, ti dahan ka dahan, cukrah cekroh, rundat rindat. Maklum lampah monyet nyaeta monyet bodas Hanoman Perbancana Suta anu nuju ngalanglang buana. Sapa medale Hanoman Perbancana Suta indap genteng anipun wardan karya.

Panayagan : “Aya naon, Sepuh?”
Hanoman : “Kieu geuning ayeuna mah alam teh?”
Panayagan : “Sumuhun.. alam dunya teh kiwari kieu geuning ayeuna mah, Sepuh…”
Hanoman : “Da baheula mah leuweung teh meni gerotan, kanca… Picung, kadu, nangka, cereme jeung malaka, geredog. Rembey ku bewengen rambay ku alaeun. Tapi bet ayeuna purutul. Jeung baheula mah ieu leuweung teh teu dijaga ararawet, saprak dijaga barareak.”
Panayagan : “Na, kumaha eta teh Kulan? Ari dijaga teu utuh, teu dijaga utuh, dijaga beak?”
Hanoman : “Enya ieu pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Pangeran, kanca… yen ieu ruksakna alam dunya teh ku leungeun-leungeun jalma.”
Panayagan : “Ku polah-polah jalmi tah.”
Hanoman : “Tapi parende na kitu, urang mah genteng-genteng ulah potong.”
Panayagan : “Sumuhun.”
Hanoman : “Keun bae salamet jeung cilakana jalma mah gumantung kana amal perbuatanna, nya kanca..?”
Panayagan : “ih… kantenan..kantenan…”
Hanoman : “Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa. Anging lampah anu bakal jadi hakimna diri. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng.”
Panayagan : “Tah, Sepuh.”
Hanoman : “Jelema..jelema… pangruksak dunya.”
Panayagan : “Oh, leres.”

Wirikitit Hanoman Perbancana Suta, ngalaga satengahing alas pringandinga cala.

Hanoman : (Cekrah-cekroh) “Biasana mah ari aing ngabereweh daratang monyet, euweuh hiji-hiji acan ieu mah aya ge lutung geus kolot tuh keur ngarebab. Jagjag soteh leumpang ka Cisewu, kancaa…”
Panayagan : “Kula.”
Hanoman : “Alam ayeuna lain alam baheula. Baheula mah cai cur cor nu harerang eta silih udagna tampele jeung beunteur, diharep dipegat ku keuyeup, puguh bae beunteur reuwas, lumpat ka sisi kasampak bogo, engkang-engkang. Kadu picung, kupa nangka, cerme, geredog jeung malaka teh meni rarantuy, rarambay ku alaeun tea. Tapi dina danget ayeuna nepi ka purutul kieu. Boa budak ka hareup moal nyahoeun naon ari kukuh, naon ari benguk. Benguk leungit nu bengek loba, geredog euweuh ayeuna cing arudag silih udag. Tobat… ieu alam hejo lemok dangdaunan, rajegna tatangkalan, cur cor cai nu harerang teh teu aya, ngan ukur dina ucapan wungkul. Endah teh ngan ukur dina carita, tapi kanyataanna gunung gundul, pasir bulistir, nya kanca..?”
Panayagan : “Sumuhun.”
Hanoman : “Eta cai di kota pinuh ku limbah. Rek disebut iman kumaha, alam geus embung deui bersahabat jeung urang. Euleuh ampun.”

Pinasti kersa Hyang tumampara. Barang Hanoman Perbancana Suta nuju ngalamun nyaeta prihatin ningali alam.

Hanoman : “Naon ieu teh? Kaayaan teh geuning kieu?”

Karna nu dibalangkeun ti Astina teh ragrag payuneun Hanoman Perbancana Suta, kaget denira, kaget kagiri-giri.

Hanoman : “Tuh, itu aya jelema ragrag…Nya, da ayeuna mah beda, baheula mah nu ragrag teh kadu atawa nangka, ayeuna mah jalma. Euleuh…. ieu pakeanna pajabat yeuh. Moal kitu ieu tukang korupsi ieu teh? Atawa meureun aya anu ngahianat, kanca? Da geus murah geningan ayeuna mah nyawa jelema teh, kanca… Padahal aduh eta dina katerangan-katerangan ungggal kyai, unggal ajengan nepi-nepikeun nepi ka teu didenge.”
Panayagan : “Hare-hare nya?”
Hanoman : “Aya hukum kisos mangkaning, satiap urang maehan pasti bakal aya anu maehan deui.
Panayagan : “Gening aya nu maehan teu kapanggih.”
Hanoman : “Ceuk saha? Ceuk saha? Ceuk saha?”
Panayagan : “Aya si Harun maehan si Juned gening teu kapanggih?”
Hanoman : “Ulah kitu… gening dina rukun iman aya percaya kana poe ahir. Kabeh pagawean bakal aya ahirna, kanca. Cenah ayeuna urang maehan batur teu kapanggih, ngeunah-ngeunah.. wong tua darma wiwitan, wong nong darma lakoni. Sing saha kolot anu nyieun kagorengan, anak incu anu bakal tigubrag kana jurang katunggaraan. Urang teu kapanggih ayeuna, anak incu urang bakal aya anu maehan. Nu matak kawula kudu maehan jalma mah, teu hayang teuing! Ceuk Haji Udung.”

(Hanoman mariksa nafas Karna) “Masih ada napasnya. Masih ada napasnya, empes-empesan. Cik manawi ieu mah manawi, manawi ieu jalmi teu acan pastina, manawi aya pitulung Pangeran da kawula oge ukur meredih. Kana asihna Gusti, menta kana murahna Nu Kagungan, deudeuheus kana kodrat irodat Anjeunna, kana pitulung Anjeunna, kana ijin Anjeunna. Muga-muga ieu jalmi dikersakeun teu sakara-kara damang wue sapertos bahara-bahari, nyanggakeun kanu ngaping ngajaringna, singkahkeun kanyerina, datangkeun cageurna.

Inget aing ari keur dimandian ku kolot baheula, yu urang cuang bongbong – bongbong cenah. Bongbong teh hartina teh kosong. Kosongkeun jiwa maneh dina sirik pidik jail kaniaya, bari dibanjur teh geningan singkahkeun nu bedegongna, datangkeun nu solehna, jauhkeun balangsakna, deukeutkeun rejekina. Kitu geuning kolot baheula, nya? Tapi aya deui dimandian-dimandian, dijampean-dijampean, baongna mah kalah nataku. Kalahkah beuki jadi bangsat. Euu…Waras tumekaning jati, jati tumekaning waras waluya. Damang.

Hanoman Perbancana Suta diijabah sapaneja. Ieu Adipati Karna damang teu sakara-kara lilir ya merbangun wanten sare ngalinduran, kaya ngimpen sare sakedap.

(Dipati Karna teu apal ditukangeun anjeunna aya Hanoman)
Karna : “Eh… di mana kula ieu, bet aya di leuweung? Haduh…” (Barang malik ningali Hanoman) “Aaaaa….” (reuwas)
Hanoman : “ Hey… hey… hey… heh! Kadieu Kasep moal nanaon, yap kadieu. Kadieu Jalu, kadieu Bageur! Kawula titadi meredih ka asihna Gusti, menta kana murahna Nu Kawasa supaya cageur deui geuning diijabah. Yap, kadieu Kasep! Yap kadieu jalma.”
Karna : “E… aya monyet bisa ngomong.”
Hanoman : “Mangga.. mangga.. kadieu sakedap.”
Karna : “Euh… Gusti ieu tanda-tanda Kaangungan Pangeran. Dimana wae keur kumaha wae teu weleh nyarengan welas asih Na. Beu… heh… Ki Manahong.”
Hanoman : “Muhun, Ki Silah. Saha pangjenengan teh, Menak?”
Karna : “Eta basa. Jelema jarang nu kieu. Upami dipercanten ngaran kawula teh Karna.”
Hanoman : “Saha, Menak?”
Karna : “Karna!”
Hanoman : “Teu aya terasna? Sugan Karna Sutisna, kitu?”
Karna : “Henteu…”
Hanoman : “Atanapi Karnadi. Henteu Karna wungkul. Karna…”
Karna : “Leres.”
Hanoman : “Hihihi… ti mana, Menak?”
Karna : “Kawula teh ti Awangga.”
Hanoman : “Oh… Nagara Awangga?”
Karna : “Teu pindo.”
Hanoman : “Leres, ke Kasep, hakim netepkeun naon rupa hal kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon margina geningan ti luhur ragrag teh? Naha ieu teh teu kacandak angin atanapi aya anu ngarogahala.”
Karna : “Oh… kawula teh saleresna mah rengse ogoh begalan pati.”
Hanoman : “Mung eleh panginten?”
Karna : “Eleh.. dialungkeun!”
Hanoman : “Alus.. rumasaan ieu jalma teh. Da biasana mah najan eleh ge tetep bae ngaku meunang nu sombong mah. Patelak sareng saha, Menak?”
Karna : “Jeung hiji buta.”
Hanoman : “Buta?”
Karna : “Sakti mandraguna eta buta teh kapercayaan Raja Astina kakasihna teh Durgala Denta.”
Hanoman : “Tah..tah..tah.., hihhihihihi… kukupingan teh sakti mandraguna.”
Karna : “Sakti eta buta teh, ayeuna teh eta buta jadi kapercayaan Prabu Astina Suyudana.”
Hanoman : “Oh, jadi herder Raja Astina?”
Karna : “Teu pindo.”
Hanoman : “Emh…”
Karna : “Ke, dupi Salira teh saha ieu teh? Naha ieu teh makhluk monyet Salira teh?”
Hanoman : “Leres, monyet da nu kieu mah. Da sanes oplet kawula mah.”
Karna : “Hehehe…”
Hanoman : “Teu kedah seuri, sanes…sanes bajay! Bajay Bajuri.”
Karna : “Salira teh monyet?”
Hanoman : “Monyet!”
Karna : “Tiasa sasauran?”
Hanoman : “Nya diajar wue.”
Karna : “Ti mana atuh?”
Hanoman : “Kawula teh ti dinya ti palih tonggoh. Ti leuweung Kenalisada.”
Karna : “Leuweung Kenalisada?”
Hanoman : “Nya…”
Karna : “Bade ka mana?”
Hanoman : “Ah, biasa bae nuju ngatrok, Aden. Luntang-lantung ningali kaendahan alam.”
Karna : “Leres..”
Hanoman : “Kitu bae ngitung lembur milangan kori, henteu puguh dijugjug.”
Karna : “Balik deui atuh?”
Hanoman : “Sumuhun, kieu wue bulak-balik.”
Karna “Bade angkat ka mana Salira teh?”
Hanoman : “Ari tadina mah kawula teh bade ka Irak.
Karna : “Bade ka Irak?”
Hanoman : “Pikir-pikir dulur teu boga, nu wawuh euweuh. Ah, mening teu tulus, di dieu wue cicing.”
Karna : “Kawas nu lieur monyet teh?”
Hanoman : “Hihihi…”
Karna : “Kakasihna teh?”
Hanoman : “Ngaran kawula teh?”
Karna : “Margi nya kitu, satiap zat, sifat, asma sareng af’al. Satiap zat eta aya sifat, asma jeung af’al.”
Hanoman : “Jero ieu budak teh. Sakolaan yeuh,.. pasantrenan yeuh… Da kawula ge kapungkur kantos ari masantren mah. Kitu sanaos monyet ge. Diajar, sok tadarusan, maca Qur’an, hadist, kitab kuning, diajar sorof.”
Karna : “Sorof teh kumaha?”
Hanoman : “Aya patokannana pan sorof teh…”
Karna : “Kumaha?”
Hanoman : “Fa ‘ala yaf’ulu,.. fa’ala yaf’ulu fa’lan fahuwa faa’ilun. Eta teh patokannana, eta teh. Tah, dalang! Dalang teh, eta teh lamun ku elmu sorof mah beunang, ngan kulantaran dina basa Arab mah euweuh “ng”
Karna : “Oh teu aya?”
Hanoman : “Teu aya. Aya ge dala,.. dala yadulu. Dala yadulu, dala yadulu dilalatan fahuwa da’lun.”

–0–

Banglus lampahi pun ieu Bambang Suta Pawana atanapi Bayu Suta Pawana….Kacarioskeun di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat Kampung Tumaritis, Desa Tegal Gorowong, Kacamatan Tegal Buleud. Nyaeta padumukan Semar Badranaya.

Durgaladenta : “Semar… sampurasun!”
Semar : “Saha?”
Durgaladenta : “Kawula rek nyemah.”
Semar : “Yap, kadieu. Jang… aya tamu bangsa naon itu, aya anak?”
(Cepot datang)
Cepot : “Sembah kapihatur kaunjup, Panjenengan.”
Semar : “Aeh… ditarima, Jang.”
Cepot : (Bari sungkem) “Ngakuntit ti leuleutik, nutur-nutur ti bubudak, ngapra kamana-mana ti bubudak sareng Bapa teh bilih kasinggung kolbu, bilih kagores hate, bilih kabetrik ati ka nu jadi anak. Kusimkuring muga Pangjenengan ngahapunten ka putra. Margi abdi nimu katerangan, Gusti moal rek ngahampura ka simkuring, tanpa simkuring meunang hampura ti indung jeung ti bapa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapa memaafkan kesalahan ananda, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua.

Tuh! Jadi sagala rupa hirup pasualan di dunya jeung sajabana,.. Gusti netelakeun moal ngahampura ka eta jalma., upama eta jalma teu meunang hampura ti indung bapana nya, Jang? Naon sabab dina beh dieu jalma hirup nu di alam dunya nya, Cu? Atuh uwa teh nepangan.”

Semar : “Naha sia teh ngalelewe aing?”
Cepot : “Hehehehehehe…”
Semar : (neunggeul Cepot)
Cepot : “Euleuh.. ampun… Aya tamu nya, Pa?”
Semar : “He’ueh.”
Cepot : “Linggih!”
Dawala : “Aya tamu Bapa?”
Semar : “Heu’euh.”
Dawala : “Linggih!”
Durgaladenta : “Nya.” (datang nyampeur) “Lembur naon ieu teh meni genah-genah teuing di tempat ieu?”
Semar : “Karangnunggal ieu teh.”
Durgaladenta : “Euleuh… ulah kaget kadatangan kawula.”
Semar : “Aih… sawios, mangga.. mangga.. mangga…”

Durgaladenta kapercantenan Suyudana sampun tumugi dateng ngarsa.

Durgaladenta : “Kuli rahang andika hahahahahaha…”
Cepot : “Haruh… naon eta tina tikorona teh, euy?”
Dawala : “Ah, tanyakeun wue!”
Cepot : “Kolecer bedog sigana mah hihihi…”

Durgaladenta : “Ke, bade tumaros, dupi Kampung Tumaritis teh leres ieu, Bapa?”
Semar : “Sumuhun.”
Durgaladenta : “Leres?”
Semar : “Sumuhun.”
Durgaladenta : “Nuhun atuh. Dupi salira teh saha ngaran na?”
Semar : “Upami dipercanten mah simkuring teh Ki Sabda Palon.”
Durgaladenta : “Ki Sabda Palon?”
Semar : “Leres. Atanapi Semar.”
Durgaladenta : “Saha? Semar?”
Semar : “Sumuhun.”
Durgaladenta : “ Ari eta nu tukang?”
Semar : “Pun anak ieu teh.”
Cepot : “Abdi Komar.”
Semar : “Cepot, sanes Komar, naa sia teh?”
Durgaladenta : “Ari itu nu tukang?”
Dawala : “Abdi Parto.”
Cepot : “Hihihihi… haduh…”
Dawala : “Anu sok dina bala-bala…”
Cepot : “Lain dina laba-laba, ngelaba, sia teh,deuh!… jual kitu pestol teh.”

Durgaladenta : “Bener ieu teh Semar?”
Semar : “Sumuhun.”
Durgaladenta : “Hahaha, enggeus panggih.. enggeus panggih… ngaran Semar eta geus panggih… eta ngaran Semar.. enggeus panggih.. rrrrrrr…”
Cepot : “Euleuh… naha euy? Kawas nu atoh papanggih jeung bapa dewek. Boa rek nagih hutang. Boga hutang teu? Sugan nginjem duit ka bank krut.
Dawala : “Naha sapertos nu atoh. Pendak sareng pun bapa teh?”
Durgaladenta : “Iihh, lain atoh deui!”
Cepot : “Bogoheun meureun..?”

Semar : “Euleuh… maksadna naon?”
Cepot : “Atanapi bade dudukunan. Pan ieu teh paranormal. Tuh… geuning di panto lambangna ge Semar. Ngan… boga hutang teu mayar.”
Durgaladenta : “Itu.. ieu teh.”
Semar : “Sumuhun.”
Durgaladenta : “Saleresna mah lain atoh deui kawula teh, neangan ti tatadi nananyakeun mah nananyakeun ka jelema. Geuning sohor maneh teh, Mar? Teu bireuk tuh ka ditu ka dinya ka parapatan ngetan bras wue ka dinya.”
Semar : “Maksadna?”
Durgaladenta : “Oh, kieu Mar, sabenerna mah…”
Semar : “Sumuhun.”
Durgaladenta : “Kawula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian, bancang pakewuh harengheng ku dedengean.”
Semar : “Leres..”

Cepot : “Nya ceuk dewek ge, rek dudukun!”
Dawala : “Menta ubar meureun…”
Cepot : “Matih tuda bapa dewek mah euy. Kamari ge aya nu gering utah getih menta dimandian ku bapa, ari dimandian, isukan na maot.”
Semar : “Nya, ieu mah anak-anakan.”
Cepot : “Tah ti dinya nyebar, kasohorna mah, tah.”
Dawala : “Nu gering bersin, kamari tatamu ka bapa teh, nya?”
Cepot : “Naon gering bersin tatamu? Lain… jalma bersin di dieu.”
Dawala : “Maksudna mah lain eta.”
Cepot : “Hhhh… aing… ah! Teu ngalalarti teuing siah. Kudu terarah lamun ngabodor. Teu puguh judul sia teh. Puguh nyaritakeun nu bersin.”

Durgaladenta : “Tah… meunang beja ti nu beunang dipercaya.”
Semar : “Sumuhun.”
Durgaladenta : “Bisa waluya nagara bahara bahari.
Semar : “Sumuhun.”
Durgaladenta : “Asal… di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang uteuk jalma.”
Cepot : “Waduh… ngaruang uteuk jalma.”
Durgaladenta : “Teu salah.”
Cepot : “Uteuk naon?”
Dawala : “Boa uteuk Cepot.”
Cepot : “Disikat siah ku aing. Lu bicara macem-macem lu? Emangnya gua itu kepala sapi? Atawa kepala marmot?”

Durgaladenta : “Tah kitu.”
Semar : “Uteuk jelema?”
Durgaladenta : “Leres.”
Semar : “Kudu diruang?”
Durgaladenta : “Nya… tapi teu sagawayah jalma.”
Semar : “Saha?”
Durgaladenta : “Anu kapenta teh uteuk Semar Badranaya.”
Semar : “Euleuh.. euleuh.. euleuh… aya anak..!”
Cepot : “Acan… cicing wue atuh! tong waka ngoceak!”
Durgaladenta : “Tah, kitu pan. Jadi, wayahna wue kawula dongkap ka dieu teh, hayang sabaraha juta digantian? Ku kawula pikeun turunan anjeun, tujuh paturunan moal beak. Asal eta uteuk keur kawula. Wayahna rek dibongkar ayeuna!”
Semar : “Euleuh,.. aya anaaakk..!”
Cepot : “Naha? Pira uteuk, kari ge bikeun.”
Dawala : “Nya, ganti bae bapa mah ku kueh.”
Semar : “Kawas nu lieur sia teh!”

Cepot : “Mengker, bapana mengker.”
Semar : “Da simkuring teh aya nu boga. Tah ieu, nyanggakeun bae ka pun anak sagala rupana. Diajar dewasa, Jang.” (Semar indit ka tukang)

Dawala : “Sok ngomong, bisa?”
Cepot : “Ari dina seuseuhan na mah, aing bisa!”
Durgaladenta : “Hihihihi…. maneh teh anakna nya?”
Cepot : “Muhun.”
Durgaladenta : “Bener?”
Cepot : “Bener!”
Durgaladenta : “Ngaran na Cepot, nya?”
Cepot : “Cepot.”
Durgaladenta : “Kira-kirana eta uteuk bapa maneh rek dibikeun moal?”
Cepot : “Uteuk bapa urang? Bae…”
Durgaladenta : “Heu’euh dibikeun?”
Cepot : “Heug… pirage nu kitu.”
Dawala : “Nya, si doraka mah kitu da.”
Cepot : “Cicing! da aya maksudna sagala rupa oge.”
Durgaladenta : “Jadi ku maneh dibikeun eta otak?”
Cepot : “Sumuhun, mung abdi teh ieu teh aya kaprihatinan.”
Durgaladenta : “Digantian hayang sabaraha juta duit?”
Cepot : “Ieu teh moal tiasa digentosan ku artos.”
Durgaladenta : “Kumaha?”
Cepot : “Sim kuring teh melak peuteuy…”
Durgaladenta : “Heu’euh.”
Cepot : “Eta peuteuy teh nepi ayeuna unggal pendulan murag bae jeung hileudan bae jeung kolopetong bae kabeh.”
Durgaladenta : “Peuteuy teh?”
Cepot : “Tah kitu.”
Durgaladenta : “Heu’euh.”
Cepot : “Hanas abdi teh babaturan dikumpulkeun ngala peuteuy. Ai pek datang ka kebon peuteuy hiji wae geus garing. Kitu meni era abdi ku babaturan. Nya kapaksa abdi teh api-api teu eling digarotong ka rumah sakit kitu.”
Durgaladenta : “Hahaha.. terus?”
Cepot : “Tah, abdi teh tatanya ka ditu jeung ka dieu. Nya bisa cenah peuteuy maneh bakal buahan leubeut tur ngahasilkeun.”
Durgaladenta : “Eta peuteuy teh, tapi…?”
Cepot : “Tapi, ieu teh wayahna di handapeun akar peuteuy teh kudu nunda otak buta.”
Durgaladenta : “Kudu nunda otak buta?”
Cepot : “Otak raksasa. Enteng pan?”
Durgaladenta : “Buta naon nu ku maneh dipenta? Naha buta tayan? Naha buta maga? Hah?”
Cepot : “Pokona mah buta wue, buta nu torogan.”
Durgaladenta : “Buta nu torogan, kumaha?”
Cepot : “Buta nu teu gableg pucus, buta pikasebeleun, buta pikageuleuheun, ngomongna sok kumaha karep, teu pikahartieun batur, pikapusingeun batur, ari ngomong butana hayang meunang sorangan, gede hulu, nya lamun aya kahayang teh ti totorosol dibelaan siku kiri siku kanan…”
Durgaladenta : “Hahaha… urang mana butana?”
Cepot : “Ari butana mah tos aya di dieu.”
Durgaladenta : “Oh, sok atuh ku urang pangnewakeun.”
Cepot : “Daek?”
Durgaladenta : “Cing, tuduhkeun butana mana?”
Cepot : “Da nembe teh palih ditu, palih ditu tadi teh.”
Durgaladenta : “Ari ayeuna?”
Cepot : “Ari ayeuna mah pindah.”
Durgaladenta : “Ka mana?”
Cepot : “Eta.”
Durgaladenta : “Goblog siah!” (neungguel Cepot)
Cepot : “Naha make neunggeul?”
Durgaladenta : “Aing dipenta otak?”
Cepot : “Heu’euh!”
Durgaladenta : “Kurang ajar siah! Atuh modar meureun aing.”
Cepot : “Ambek?”
Durgaladenta : “Ambek!”
Cepot : “Tah, sarua dewek oge kitu! Sarua da euweuh bedana atuh! Ente dengan saya itu sama kan? Kalo makan garem gimana?”
Durgaladenta : “Ya, asin!”
Cepot : “Saya juga asin, sama kan? Kalo makan gula?”
Durgaladenta : “Ya, manis!”
Cepot : “Saya juga manis, tidak pait. Tuh… kalo tidak makan tiga hari apa namanya?”
Durgaladenta : “Lapar!”
Cepot : “Saya juga lapar. Biarpun ente dengan saya beda di mata, tapi ada yang sama. Di hadapan Allah semua sama. Rekep, dendeng, papak, sarua. Tidak dibeda-beda rasana, tidak ada perbedaanna mandang ka diri batur teh sing saperti mandang diri sorangan. Di dinya geus ngudag elmu kamanusiaan acan?”
Durgaladenta : “Naon? Aing mah teu nyaho elmu nu kitu.”
Cepot : “Nah, belajar dong! Belajar dikit-dikit! Di negara saya, negara Amarta satu-satunya negara yang punya falsafah negara Amarta yaitu lambang keagungan nagara namanya Layang Jamus Kalimusada. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaro, tidak dibikin papaes, teu ditunda dina etalase. Jadi papaes wungkul, jadi teori wungkul tapi wong Amarta dengan kenyataan, di situ ada Ketuhanan Yang Maha Esa, di situ ada Kemanusiaan, di situ ada Prikemanusiaan. Bukan hanya teori. Lamun di dinya teu ngeunah, rek kumaha ayeuna?”
Durgaladenta : “Ku aing podaran!”
Cepot : “Nah, tong ngarepotkeun, da teu dipodaran ku silaing oge dewek mah bakal modar.”
Durgaladenta : “Emangnya lu kaga takut sama gue ini? Gue kan besar…”
Cepot : “Tidak takut besar, masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu.”
Durgaladenta : “Tidak takut mati?”
Cepot : “Tidak! karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya semua mati. Betul?”
Durgaladenta : “Heu’euh!”
Cepot : “Tah, sekarang gimana?”
Durgaladenta : “Saya membawa pasukan.”
Cepot : “Silahkan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orangtuaku.”
Durgaladenta : “Kurang ajar siah!”
Cepot : “Memang saya dari dulu juga kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana?”
Durgaladenta : “Di luar.”
Cepot : “Oke, hihihi…”
(Di luar)
Dawala : “Enya balad-baladna loba, ah sing kade ati-ati!”
(Cepot-Dawala gelut jeung balad-baladna Durgaladenta)

–0–

Bayu Suta Pawana : “Eh…Denawa!”
Durgaladenta : “Saha?”
Bayu Suta Pawana : “Dagoan, kurang ajar!”

Aya hiji nomoman anu kakasih Bayu Suta Pawana sampun dem ge dateng ngarsa.

Bayu Suta Pawana : “Mang Cepot… Mang Dawala… hapunten ieu udagan kawula. Sampurasun Denawa!”
Durgaladenta : “Ieu aya budak kasep kieu, sapa hanera wong bagus?”
Bayu Suta Pawana : “Bayu Suta Pawana.”
Durgaladenta : “Euleuh.. euleuh…”

Cepot : “Aya budak ngora.. euleuh…”
Panayagan : “Anu bade ngahareupan Durgaladenta!”
Cepot : “Saha ieu?”
Panayagan : “Duka atuh.”
Cepot : “Saha nya?”
Bayu Suta Pawana : “Calik heula, calik heula…”

Durgaladenta : “Hahaha… aya satria mencenges kasep.”
Cepot : “Ngenalkeun pun adi.”
Bayu Suta Pawana : “Nembe tepang urang, Mang Cepot!”
Cepot : “Nembe pisan, jeung saha ieu teh?”
Bayu Suta Pawana : “Ngaran kawula teh Bayu Suta Pawana.”
Cepot : “Bayu Suta Pawana?”
Bayu Suta Pawana : “Hmm…”
Cepot : “Punten hehe.. diaku adi ku abdi.”
Bayu Suta Pawana : “Ih sawios, nuhun wue ari diangken mah.”
Cepot : “Muhun bilih Aden gengsi, gaduh lanceuk goreng patut.”
Bayu Suta Pawana : “Aya nu kitu. Adina beunghar, lanceukna sangsara aya, aya lanceukna goreng patut adina kasep aya…”
Cepot : “Aya lanceukna goreng patut, adina goreng patut..”
Panayagan : “Eta mah turunan na goreng patut.”
Cepot : “Tapi da ari bapana mah teu goreng patut teuing. Ngan akina meureun anu goreng patut.”
Durgaladenta : “Nya, tatangga na goreng donges deui.”

Bayu Suta Pawana : “Enggeus atuh enggeus…naa ieu teh.” (tuluy nitah ka Cepot) “Salametkeun bapa maneh bisi aya batur-baturna nyulik ngabongohan.”
Cepot : “Atos ku si Dawala dijaga.”
Durgaladenta : “Bayu Suta Pawana haladera!”
Bayu Suta Pawana : “Teu salira!”
Durgaladenta : “Ti mana?”
Bayu Suta Pawana : “Entong make jeung nyaritakeun ti mana, sok urang perang.”
Durgaladenta : “Bayu Suta Pawana, naon?”
Bayu Suta Pawana : “Lamun anjeun ngaganggu Semar jeung kulawargana dina harti nantang kawula.”
Cepot : “Nya, ieu pembela kaum lemah teh euy.. Satria Piningit meureun…”
Durgaladenta : “Apa kon wani mere ngaku, Satria?”
Bayu Suta Pawana : “Ora wani be ning pa kula na duel lanang.”
Cepot : “Pada-pada lenang sugan ieu, nya?”
Bayu Suta Pawana : “Lain lenang, lanang… naa.. ieu teh jalma teh.”
Durgaladenta : “Bener. Hayu maju!”
Cepot : “Keun Raden, beurat nyuhun beurat nanggung, beurat tarimakeun nana ka Aden, abdi anu keur sakieu tagiwur susahna, ayeuna sumping Aden jadi pitulung ieu teh. Seneng duren?”
Bayu Suta Pawana : “Osok.”
Cepot : “Abdi ge sarua. Tapi engke upami ka dieu, nyandak!”
Durgaladenta : “Nyingkah siah ka ditu!”

(Bayu Suta Pawana jeung Durgaladenta gelut)
Durgaladenta : “Hebat deueleu, ieu jalma. Rasakan sia elmu aing ieu Pancasoneng.”

Pinasti kersa Hyang tumampara.. ieu satria dijamak jadi Hanoman Perbancana Suta.

Dawala : “Euleuh… bet jadi Hanoman, Hanoman…!”
Hanoman : “Oh, Dawala, tenang!”
Cepot : “Euleuh, jadi monyet ituh…”

(Hanoman neruskeun gelut jeung Durgaladenta)
Durgaladenta : “Walah… gening maneh, Hanoman!”
Hanoman : “Rek lumpat ka mana sia goblog!”

Pinasti kersa Hyang tumampara,.. ieu denawa dijamak ieu ku kuatan Hanoman jadi sukma akmana Dasamuka anu ngulayaban.

Hanoman : “Beunang siah, rek lumpat ka mana?”
Durgaladenta : “Tulungan… ampun Hanoman, ampun Hanoman…”
Hanoman : “Modar siah!”

Cepot : “Jago-jago baheula geuning euy maruncul deui, jago-jago baheula mudah-mudahan bae ku jalan ieu atuh nya euy sing salamet nagara jeung bangsana.”

–0–

BERITA LAINYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERKINI